Wzywamy Rzecznika Dyscyplinarnego do umorzenia postępowania wobec dra hab. Jacka Kochanowskiego

Skierowałyśmy_liśmy dziś pismo do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich UW dra hab. Jarosława Utrat-Mileckiego, prof. UW, w którym wzywamy do umorzenia prowadzonego postępowania dyscyplinarnego wobec dra hab. Jacka Kochanowskiego, prof. UW.

Podstawą wszczęcia postępowania stał się art. 275 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, który nakłada odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli akademickich za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.

Powodem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w trybie postępowania dyscyplinarnego mają być wypowiedzi dra hab. Jacka Kochanowskiego na portalu społecznościowym Twitter.com.

Mając na uwadze, że postępowanie wszczęto na wniosek organizacji nie będącej częścią Uczelni, oraz mając na uwadze brak wyczerpania znamion czynów zabronionych przez przepisy dyscyplinarne, wezwałyśmy_liśmy dziś prowadzącego postępowanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich UW dra hab. Jarosława Utrat-Mileckiego, prof. UW do umorzenia postępowania.

Z całym pismem można zapoznać się pod poniższym linkiem: