Regulamin

Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej „Queer UW”

uchwalony 5 listopada 2019

Nazwa i siedziba Organizacji

§1

 1. Uczelniana Organizacja Studencka Queer UW, zwana dalej Queer UW lub Organizacją, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą Queer UW jest Ośrodek Studiów Amerykańskich UW.
 3. Queer UW może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego dalej Logo. Znak ten stanowi własność Queer UW i podlega ochronie.

Cele Queer UW i sposoby ich realizacji

§2

Celem Queer UW jest:

 1. działanie na rzecz rozwoju naukowego studentek i studentów,
 2. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentek i studentów,
 3. promowanie teorii queerowych i związanych z nimi badań naukowych,
 4. wspieranie i promowanie postawy otwartości wśród studentek i studentów,
 5. rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności członkiń i członków Queer UW,
 6. promocja członkiń i członków Queer UW.

§3

Queer UW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizację dorocznych konferencji naukowych,
 2. organizację seminariów, debat, spotkań, wykładów, warsztatów i innych form aktywności naukowej,
 3. przygotowywanie działań o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i kulturalnym,
 4. organizowanie i udział w obozach naukowych,
 5. wydawanie okazjonalnych publikacji i ulotek,
 6. prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Queer UW oraz Uniwersytetu Warszawskiego,
 8. włączanie się w działalność społeczną na terenie Uniwersytetu Warszawskiego jak i poza jego murami, służącą wspieraniu i promowaniu postawy otwartości wśród studentek i studentów,
 9. inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami tego Regulaminu.

Członkostwo i członkostwo wspierające

§4

Członkinią i członkiem Queer UW może być każda studentka i każdy student Uniwersytetu Warszawskiego oraz każda studentka i każdy student uczelni, z którą Uniwersytet Warszawski utworzył federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do doktorantek i doktorantów.

§5

 1. Członkiem wspierającym i członkinią wspierającą Queer UW może być każda osoba, chcąca wspomóc działalność Queer UW, nie będąca studentem, studentką, doktorantem i doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego lub uczelni, z którą Uniwersytet Warszawski utworzył federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 2. Nabycie członkostwa wspierającego następuje wskutek uchwały Zarządu Queer UW akceptującej pisemną deklarację. Wzór deklaracji określi Zarząd Queer UW w drodze uchwały.
 3. Postanowienia §6 pkt. 2-3 stosuje się odpowiednio.

§6

 1. Nabycie członkostwa Queer UW następuje wskutek uchwały Zarządu Queer UW akceptującej pisemną deklarację członkowską. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Utrata członkowska następuje:
  1. na skutek uchwały Zarządu Queer UW;
  2. na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Queer UW, podanego do wiadomości Zarządu;
  3. z powodu skreślenia z listy studentów;
  4. z powodu zgonu członkini lub członka;
 3. Od decyzji Zarządu o utracie członkostwa członkini i członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Queer UW. Odwołanie wpłynąć musi w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały o utracie członkostwa. Osoba Prezesująca zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia odwołania.

§7

Członkini i członek Queer UW mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Queer UW,
 2. udziału w pracach Queer UW, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Queer UW możliwości,
 3. używania znaków i Logo Queer UW, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Queer UW,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Queer UW.

§8

Członkini wspierająca i członek wspierający Queer UW mają prawo do:

 1. wspierania prac członkiń i członków Queer UW swoją nieodpłatną pracą merytoryczną, techniczną lub organizacyjną w zależności od potrzeb Queer UW,
 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Queer UW.

§9

Do obowiązków członkiń i członków należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Queer UW,
 2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych Zarządu Queer UW,
 3. regularne opłacanie ewentualnych składek członkowskich na rzecz Queer UW.

§10

Do obowiązków członkiń wspierających i członków wspierających należy:

 1. aktywne wspieranie członkiń i członków Queer UW w pracach i realizacji celów Queer UW,
 2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych Zarządu Queer UW.

Władze Queer UW: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§11

Do władz Queer UW należy:

 1. Walne Zgromadzenie Queer UW, zwane dalej Zgromadzeniem,
 2. Zarząd Queer UW, zwany dalej Zarządem.

§12

 1. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie i wszystkie członkinie.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie i zmiany niniejszego Regulaminu Queer UW,
  2. wybór Osoby Prezesującej, a na jej wniosek innych członkiń i członków Zarządu,
  3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
  4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji,
  5. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członkinie i członków Organizacji na posiedzeniu,
  6. nadawania, zgodnie z zasadami opisanymi w § 15, tytułu Honorowej Prezesy Queer UW lub Honorowego Prezesa Queer UW.

§13

 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwoływane jest przez Osobę Prezesującą Zarządu co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członkiń i członków Organizacji.
 2. W posiedzeniu Zgromadzenia mogą uczestniczyć wszyscy członkowie i wszystkie członkinie Queer UW.
 3. Z głosem doradczym, w posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyć może Honorowa Prezesa Queer UW i Honorowy Prezes Queer UW.
 4. Za zgodą Osoby Prezesującej, w posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyć mogą z głosem doradczym członkinie wpierający i członkowie wspierający oraz Opiekunka Organizacji lub Opiekun Organizacji.

§14

 1. Zgromadzenie wybiera na początku swojego posiedzenia Osobę Przewodniczącą Zgromadzenia, zwaną dalej Osobą Przewodniczącą.
 2. Do czasu wyboru Osoby Przewodniczącej, posiedzenie Zgromadzenia prowadzi Osoba Prezesująca lub inna członkini lub członek Zarządu, upoważnieni przez Osobę Prezesującą.
 3. W razie braku Osoby Prezesującej i innych upoważnionych członkiń i członków Zarządu, do czasu wyboru Osoby Przewodniczącej, posiedzenie Zgromadzenia prowadzi najstarsza wiekiem osoba będąca członkinią lub członkiem Organizacji.

§15

Zgromadzenie podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§16

 1. Zarząd składa się z Osoby Prezesującej, Osoby Wiceprezesującej, Skarbniczki lub Skarbnika oraz innych członkiń i członków, jeżeli Zgromadzenie tak postanowi.
 2. Powołanie członkiń i członków Zarządu innych niż Osoba Prezesująca następuje tylko w przypadku podjęcia odpowiedniej uchwały w tej sprawie przez Zgromadzenie na wniosek Osoby Prezesującej.
 3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§17

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członkiń i członków we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia.

§18

 1. Osoba Prezesująca Zarządu, zwana dalej Osobą Prezesującą, może używać także określenia Prezeska Zarządu, Prezesa Zarządu lub Prezes Zarządu.
 2. Osoba Prezesująca kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Queer UW na zewnątrz.
 3. Osoba Prezesująca składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Queer UW.
 4. Osoba Prezesująca zobowiązana jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Queer UW, zmiany we władzach Queer UW i aktualny wykaz członkiń i członków Queer UW.

Prezeska Honorowa i Prezes Honorowy Queer UW

§19

 1. Prezeską Honorową Queer UW lub Prezesem Honorowym Queer UW może zostać osoba, która pełniła funkcję Prezesa lub Prezeski lub Osoby Prezesującej Zarządu przez ponad 2 lata i w istotny sposób wpłynęła na pracę organizacji.
 2. Tytuł Prezeski Honorowej Queer UW lub Prezesa Honorowego Queer UW nadaje Zgromadzenie na wniosek Osoby Prezesującej, Osoby Przewodniczącej lub co najmniej 5 członkiń i członków.
 3. Osoba posiadająca tytuł Prezeski Honorowej Queer UW lub Prezesa Honorowego Queer UW ma prawo do:
  1. czynnego uczestnictwa w spotkaniach Queer UW,
  2. wspierania Queer UW swoim doświadczeniem i wiedzą,
  3. pełnienia ceremonialnych funkcji reprezentatywnych,
  4. posługiwania się tytułem Honorowej Prezeski Queer UW lub Honorowego Prezesa Queer UW.
 4. Tytułu Prezeski Honorowej Queer UW lub Prezesa Honorowego Queer UW nie może otrzymać osoba aktualnie sprawująca funkcję Osoby Prezesującej.
 5. Tytuł Honorowej Prezeski Queer UW lub Honorowego Prezesa Queer UW utracić można w skutek podjęcia – na wniosek Osoby Prezesującej – jednomyślnej uchwały Zgromadzenia.

Opiekun

§20

 1. Opiekunką Organizacji lub Opiekunem Organizacji jest osoba zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku naukowym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym ze stopniem co najmniej doktora, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji, a którą – na wniosek Zgromadzenia wskazał Zarząd Organizacji.
 2. Opiekunka Organizacji lub Opiekun Organizacji w ramach sprawowanej opieki:
  1. posiada pełen dostęp do dokumentacji Organizacji,
  2. jest na bieżąco informowana lub informowany o planach i realizowanych działaniach Organizacji,
  3. otrzymuje regularne informacje na temat prac Zarządu,
  4. za zgodą Osoby Prezesującej może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zgromadzenia.

Przepisy przejściowe i końcowe

§21

Uchyla się obowiązujący dotychczas Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Queer UW z dn. 26 listopada 2010 z późniejszymi zmianami.

§22

 1. Osoby posiadające dotychczas członkostwo Queer UW i członkostwo wspierające Queer UW, zachowują je, zgodnie z §§ 4-5 niniejszego Regulaminu.
 2. Dotychczasowy Prezes Queer UW staje się Osobą Prezesującą, zgodnie z §16 niniejszego Regulaminu. Kadencja tej Osoby Prezesującej kończy się w listopadzie 2020.
 3. Dotychczasowy Opiekun Organizacji staje się Opiekunką Organizacji lub Opiekunem Organizacji zgodnie z §20 niniejszego Regulaminu.
 4. Osoby posiadające dotychczas tytuł Prezesa Honorowego Queer UW, otrzymują tytuł Prezeski Honorowej Queer UW lub Prezesa Honorowego Queer UW, zgodnie z §19 niniejszego Regulaminu.

§23

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.