Regulamin

Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej
„Queer UW”

przyjęty 26 listopada 2010, zmieniony 12 grudnia 2011, 24 listopada 2012, 10 i 24 października 2014, 10 sierpnia 2016 i 29 czerwca 2018

Nazwa i siedziba Organizacji

§1

1. Uczelniana Organizacja Studencka Queer UW, zwana dalej „Queer UW”, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu.

2. Siedzibą Queer UW jest Ośrodek Studiów Amerykańskich UW.

3. Queer UW może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego dalej „Logo”. Znak ten stanowi własność Queer UW i podlega ochronie.

Cele Queer UW i sposoby ich realizacji

§2

Celem Queer UW jest:
1. działanie na rzecz rozwoju naukowego studentów i studentek,
2. wspieranie i promowanie postawy tolerancji i otwartości wśród studentów i studentek,
3. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów i studentek,
4. rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności członków Queer UW,
5. promocja członków i członkiń Queer UW.

§3

Queer UW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizację konferencji naukowych o tematyce związanej z celami Queer UW,
2. organizowanie i udział w obozach naukowych,
3. wydawanie okazjonalnych publikacji i ulotek związanych z celami działalności Queer UW,
4. prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,
5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Queer UW oraz Uczelni,
6. włączanie się w działalność społeczną na terenie Uniwersytetu Warszawskiego jak i poza jego murami, służącą wspieraniu i promowaniu postawy tolerancji i otwartości wśród studentów i studentek,
7. inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami tego Regulaminu.

Członkostwo

§4

Członkiem i członkinią Queer UW może być każdy student i każda studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do doktorantek i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

§41

1. Członkiem wspierającym i członkinią wspierającą Queer UW może być każda osoba, chcąca wspomóc działalność Queer UW, niebędąca studentem, studentką, doktorantem i doktorantką Queer UW.
2. Nabycie członkostwa wspierającego następuje wskutek uchwały Zarządu Queer UW akceptującej pisemną deklarację. Wzór deklaracji określi Zarząd Queer UW w drodze uchwały.
3. Postanowienia §5 pkt. 2-3 stosuje się odpowiednio.

§5

1. Nabycie członkostwa Queer UW następuje wskutek uchwały Zarządu Queer UW akceptującej pisemną deklarację członkowską. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

2. Utrata członkowska następuje:
a) na skutek uchwały Zarządu Queer UW;
b) na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Queer UW, podanego do wiadomości Zarządu;
c) z powodu skreślenia z listy studentów;
d) z powodu zgonu członka lub członkini;

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Queer UW członek i członkini może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Queer UW w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o wykluczeniu.

§ 6

Członek i członkini Queer UW ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Queer UW,
2. udziału w pracach Queer UW, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Queer UW możliwości,
3. używania znaków i Logo Queer UW, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Queer UW,
4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Queer UW.

§61

Członek wspierający i członkini wspierająca Queer UW mają prawo do:
1. wspierania prac członkiń i członków Queer UW swoją nieodpłatną pracą merytoryczną, techniczną lub organizacyjną w zależności od potrzeb Queer UW,
2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Queer UW.

§ 7

Do obowiązków członków i członkiń należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Queer UW,
2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Queer UW,
3. regularne opłacanie ewentualnych składek członkowskich na rzecz Queer UW.

§ 71

Do obowiązków członków wspierających i członkiń wspierających należy:
1. aktywne wspieranie członkiń i członków Queer UW w pracach i realizacji celów Queer UW,
2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Queer UW.

Władze Queer UW: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§ 8

Do władz Queer UW należy:
1. Walne Zgromadzenie Queer UW
2. Zarząd Queer UW

§ 9

1. W skład Walnego Zgromadzenia Queer UW wchodzą wszyscy członkowie i wszystkie członkinie Queer UW.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Queer UW należy:
a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Queer UW,
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu Queer UW,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Queer UW,
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Queer UW,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Queer UW na posiedzeniu,
f) nadawania, zgodnie z zasadami opisanymi w § 15, tytułu Honorowego Prezesa Queer UW.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Queer UW zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Queer UW, co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków i członkiń Queer UW.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Queer UW mogą uczestniczyć wszyscy członkowie i wszystkie członkinie Queer UW.

§ 11

Walne Zgromadzenie Queer UW podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 12

1. Zarząd Queer UW składa się z Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Queer UW tak postanowi.

2. Powołanie członków Zarządu Queer UW innych niż Prezes następuje tylko w przypadku podjęcia odpowiedniej uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie Queer UW na wniosek Prezesa Zarządu.

3. Kadencja Zarządu Queer UW trwa dwa lata.

§ 13

Zarząd Queer UW podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Queer UW.

§ 14

1. Prezes Zarządu Queer UW kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Queer UW na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu Queer UW składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Queer UW.

3. Prezes Zarządu Queer UW zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Queer UW, zmiany we władzach Queer UW, i aktualny wykaz członków Queer UW.

§ 15

1. Prezesem Honorowym Queer UW może zostać osoba, która pełniła funkcję osoby prezesującej zarządowi Queer UW przez ponad 2 lata i w istotny sposób wpłynęła na pracę organizacji.

2. Tytuł Prezesa Queer UW nadaje Walne Zebranie Queer UW na wniosek Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Walnego Zebrania Queer UW lub co najmniej 4 członków Queer UW.

3. Osoba posiadająca tytuł Prezesa Honorowego Queer UW ma prawo do:
a) czynnego uczestnictwa w spotkaniach Queer UW,
b) wspierania Queer UW swoim doświadczeniem i wiedzą,
c) pełnienia ceremonialnych funkcji reprezentatywnych,
d) posługiwania się tytułem Honorowego Prezesa Queer UW.

4. Tytułu Prezesa Honorowego Queer UW nie może otrzymać osoba aktualnie sprawująca funkcję Prezesa Zarządu Queer UW.

5. Tytuł Honorowego Prezesa Queer UW utracić można w skutek podjęcia – na wniosek Prezesa Zarządu Queer UW – jednomyślnej uchwały Walnego Zebrania Queer UW.

§ 16

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.